Všeobecné obchodní podmínky APPDATA, s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

 1. APPDATA, s.r.o. vydává tímto podle § 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako "VOP").
 2. Předmětem těchto VOP je úprava právních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem při zhotovení nebo úpravě internetové prezentace dle požadavku objednatele. Smluvní vztah vznikající na základě těchto obchodních podmínek mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí ustanovením obchodního zákoníku a navazujících předpisů.
 3. V případě že nebyly mezi zhotovitelem a objednatelem individuálně sjednány jiné postupy a podmínky v písemné podobě, má se obecně za to, že se bude výhradně postupovat podle aktuálních VOP zhotovitele, s kterými má objednatel možnost se kdykoli seznámit a které odsouhlasí zasláním objednávky nebo jiným dostačujícím způsobem.

II. Smluvní strany

 1. Zhotovitel
  APPDATA, s.r.o. se sídlem Prokopova 156/11, 130 00 Praha 3, IČ: 49710834.
 2. Objednatel
  Kterákoliv právnická osoba, nebo kterákoliv fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která po seznámení se s těmito VOP uzavře se zhotovitelem Smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“), jejímž obsahem může být poskytování všech služeb dle aktuální nabídky zhotovitele.

III. Základní pojmy

 1. Smlouva je dokument nebo soubor dokumentů definujících smluvní vztahy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem v souladu s VOP. Smlouva může být uzavřena ústně nebo písemně.
 2. Výrazem „dílo“ se pro účely těchto VOP rozumí a považuje:

  a) tvorba zcela nové internetové prezentace dle požadavku objednatele,
  b) úprava stávající internetové prezentace dle požadavku objednatele,
  c) jakýkoli zásah, rozšíření, omezení, úprava a změna prezentace na podnět objednatele.

 3. Koncept webu (úvodní návrh) je dokument, vytvořený zhotovitelem ve spolupráci s objednavatelem. Obsahuje základní informace o požadovaném díle, např. jeho účel, základní koncepci, jazykové mutace, přibližný popis uživatelských rolí, struktury menu. Teprve po schválení konceptu zadavatelem se přikročí k tvorbě analýzy. Tento koncept je bezplatný.
 4. Výrazem „analýza“ se rozumí podrobný popis funkčnosti vytvářeného díla. Jedná se de facto o podstatné zpřesnění konceptu webu, popsány jsou veškeré funkční prvky, vyskytující se na jednotlivých stránkách (např. filtrování, stránkování, řazení, formuláře pro přidávání/editaci záznamů v databázi, odkazy pro mazání záznamů z databáze, přehledové zobrazení záznamů z databáze). Součástí analýzy může být též grafický návrh. Tento dokument je po jeho schválení pro obě strany závazný, tj. objednatel má právo požadovat funkčnost dle analýzy, na funkčnost, která není v analýze zmíněna a je objednatelem požadována, je třeba pohlížet jako na rozšíření díla za úplatu. Součástí analýzy je dále přehled časové náročnosti jednotlivých částí díla, který je podkladem pro finální cenovou kalkulaci. Analýza je placenou službou.
 5. Grafický návrh zahrnuje vizuální podobu stránek díla. Typicky obsahuje jednak tzv. globální šablony, tj. prvky společné více stránkám (záhlaví, zápatí, menu, vyhledávací pole, důležité odkazy), dále pak lokální šablony, specifikující vizuální podobu konkrétní stránky (formulářové prvky, formátování textů, seznamy, tabulky). Grafický návrh může být součástí analýzy, případně se může jednat o samostatný dokument. Návrh je po schválení závazný, tj. objednatel má právo požadovat funkčnost dle návrhu. Pokud není vzhled konkrétní stránky specifikován, je její grafické ztvárnění na objednateli (s přihlédnutím ke ztvárnění ostatních stránek díla). Grafický návrh je placenou službou.
 6. Připomínkou se rozumí objednatelem vznesená námitka proti funkčnosti/grafickému vzhledu webu. Je-li zjištěn rozpor oproti analýze/grafickému návrhu (dále jen „chyba“), jedná se o reklamaci a objednatel má právo na její bezplatné odstranění v co nejkratší době. Jedná-li se o připomínku/dotaz nad rámec analýzy/grafického návrhu, objednatel je na tento fakt upozorněn. Na realizaci takové připomínky se pohlíží jako na rozšíření díla za úplatu.
 7. Údržba webu zahrnuje např. změnu textů na webu, úpravu struktury menu (přidání/odebrání/editaci položky, přeskupení položek), přidání či odebrání obrázků, tvorbu nových stránek apod. Údržba webu není součástí realizace díla, je na ni tedy pohlíženo jako na nové dílo za úplatu.

IV. Objednávka a kalkulace výsledné ceny

 1. Ceny služeb zhotovitele se řídí aktuálním ceníkem.
 2. Objednatel dodá před zahájením tvorby podrobnou specifikaci zakázky tak, aby zhotovitel byl schopen určit předběžnou kalkulaci výsledné ceny. V případě nekompletní specifikace, bude cena pouze odhadní.
 3. V případě komplexní zakázky zhotovitel určí kalkulaci výsledné ceny a předpokládané datum dokončení před zahájením prací. Pokud objednatel souhlasí s nabídkou, zaplatí zhotoviteli zálohu ve výši 50% z celkové ceny a zhotovitel začne na zakázce pracovat po jejím uhrazení. V případě, že předpokládané náklady budou vyšší oproti kalkulaci, zhotovitel včas uvědomí objednatele a strany se dohodnout na dalším financování.
 4. Je-li objednatel již stávajícím zákazníkem, v případě drobné úpravy zhotovitel začne pracovat s cenou dle aktuálního ceníku ke dni objednávky objednatele. V takovém případě objednatel souhlasí, že se seznámil s aktuálním ceníkem v době ke dni objednání.
 5. Objednatel musí při objednávce nebo konzultacích sdělit podrobnou specifikaci zakázky. Pokud bude požadavky měnit nebo přidávat již během probíhajících prací, stanoví se nová cenová kalkulace obsahující již provedenou práci a práci navíc vzniklou z dodatečných požadavků objednatele.
 6. Objednatel se zavazuje, že spolu s objednávkou dodá zhotoviteli své fakturační údaje, v opačném případě nebude objednávka akceptována.

V. Podklady pro tvorbu

 1. Objednatel je povinen dodat zhotoviteli veškeré podklady k tvorbě. Jsou tím myšleny např. textové či grafické podklady, fotografie, katalogy, ceníky nebo jiná data.
 2. Zhotovitel předem sdělí objednateli v jakých formátech je třeba podklady dodat.
 3. Pokud nedodá objednatel všechny podklady do dohodnutého termínu zahájení práce, má zhotovitel právo dané práce nezačít a posunout předpokládané datum konce realizace.
 4. Některé dohodnuté podklady lze dodat až v průběhu práce do dohodnutého termínu. Pokud objednatel tyto podklady do daného termínu nedodá, může zhotovitel práci, která závisí na těchto podkladech vynechat, považovat zakázku za ukončenou a vyfakturuje se předem dohodnutá cena snížená o neprovedené práce. Následné dodání podkladů po termínu se řeší v rámci nové zakázky.
 5. Objednatel na sebe přebírá plnou právní odpovědnost za dodané materiály a podklady, zejména s ohledem na autorská práva, autorský zákon a předměty podléhající ochranným známkám, vlastnictvím a dalším zákonům. Zhotovitel považuje veškeré podklady, materiály a další podklady dodané objednatelem nebo osobou jím pověřenou za výlučný majetek objednatele, který je v plném souladu s právem ve všech směrech.

VI. Podmínky pro tvorbu webu

 1. Po vzájemné dohodě stran a po předání všech potřebných podkladů objednatelem vytvoří zhotovitel koncept podoby webu (dále jen „Koncept webu“).
 2. Koncept webu pak zhotovitel s objednatelem konzultuje. Konzultace jsou maximálně tři a během nich objednatel prezentuje návrhy, jakým způsobem koncept webu upravit.
 3. Z konzultace o konceptu webu se vždy pořizuje zápis.
 4. Zhotovitel sjednané úpravy do konceptu webu zapracuje, čímž vznikne dokument odsouhlasený oběma stranami a je závazným podkladem pro uzavření Smlouvy.
 5. Na základě konceptu webu je pak zhotovitelem vypracována detailní analýza webu a grafický návrh webu. Průběh a podmínky týkající se konzultací analýzy, resp. grafického návrhu jsou totožné s konzultacemi konceptu webu (termín vypracování analýzy webu a grafického návrhu je dále upřesněn ve Smlouvě).
 6. Výsledná analýza a grafický návrh jsou závazným podkladem pro vytvoření finálního díla.

VII. Dokončení zakázky

 1. Objednaná zakázka je dokončená v termínu stanoveném ve Smlouvě nebo dříve. O dokončení dané zakázky je objednatel informován e-mailem, telefonicky, případně osobně. Objednatel provede do 7 dnů (není-li ve Smlouvě stanoveno jinak) od vyrozumění kontrolu nebo informuje o datu, do kterého bude provedena kontrola. Chyby oproti analýze zjištěné během kontroly budou zhotovitelem odstraněny v co nejkratší možné lhůtě. Nové funkce, které nebyly zaneseny v analýze, budou účtovány jako vícepráce za úplatu.
 2. Pokud nebude kontrola do termínu provedena, bude se považovat zakázka za bezchybně splněnou a vyfakturuje se.
 3. Výsledky kontroly (případné chyby a připomínky) sdělí objednatel zhotoviteli písemnou formou (nejlépe e-mailem), osobně nebo přes k tomu určené webové rozhraní. Na telefonické připomínky nebude brán zřetel.
 4. Poskytujeme tzv. garanci funkčnosti, což znamená, že objednatel má právo na odstranění chyb, které zamezují správné funkčnosti, ale jen v případě, že do realizované zakázky nebylo zasahováno nikým jiným, než zhotovitelem nebo se nezměnilo programové prostředí, ve kterém dodaný projekt funguje. V případě zjištění cizího zásahu nemá objednatel právo na uplatnění bezplatné garance funkčnosti a veškeré úpravy budou zpoplatněny dle platného ceníku. Garance funkčnosti je poskytována jen objednateli a ne třetím osobám po dobu 24 měsíců od předání díla.
 5. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele po celkovém ukončení díla dle objednávky a konečné úhradě všech faktur ze strany objednatele.
 6. Objednateli nevznikají autorská práva na grafické návrhy ani ke zdrojovým kódům, které byly vytvořeny zhotovitelem, a objednatel není oprávněn do nich jakkoliv zasahovat, kopírovat je nebo upravovat. Zhotovitel si vyhrazuje právo označit své dílo autorskou značkou, tzv. copyrightem.

VIII. Fakturace dokončených prací

 1. Způsob platby faktury je převodem a faktura je zasílána v elektronické podobě e-mailem (dle českých zákonů dostačující způsob fakturace), pokud si objednatel nepřeje výslovně jinak.
 2. Faktura musí být uhrazena do data splatnosti uvedeného na faktuře.
 3. V případě nezaplacení částky do data splatnosti je zhotovitel oprávněn objednateli účtovat penále ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení a od data splatnosti zastavit práci na všech projektech, kterých se faktura týká.
 4. V případě nezaplacení částky do 14 dnů od data splatnosti je zhotovitel oprávněn zařadit objednatele do své databáze dlužníků a vystavit ho jako dlužníka na svých webových stránkách. Rovněž si zhotovitel vyhrazuje právo pozastavit funkčnost www stránek objednatele a obnovit ji až po uhrazení všech dlužných faktur.
 5. IX. Údržba webu

  1. Údržba webové prezentace (specifikovaná v článku III.) se řídí podmínkami dohodnutými ve Smlouvě.
  2. Údržba webové prezentace, pokud je prováděna zhotovitelem, je účtována jako nová zakázka dle platného ceníku.

  X. Storno podmínky

  1. Objednatel má kdykoli právo odstoupit od smlouvy. V tomto případě má zhotovitel nárok na úhradu veškerých nákladů spojených s neúplným nebo úplným zhotovením díla. Rozdíl případné ceny bude objednateli zaslán zpět na bankovní účet do 14 kalendářních dnů nebo v případě nedoplatku bude vystavena faktura se splatností 7 kalendářních dnů.
  2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případech že:

   a) Objednatel bez udání důvodu nekomunikuje se zhotovitelem nebo nereaguje na tři emailové zprávy zaslané opakovaně v rozmezí 14 kalendářních dnů.
   b) Objednatel závazně porušil některé ustanovení těchto závazných všeobecných obchodních podmínek.
   c) Objednatel v průběhu díla - zakázky změnil své požadavky tak, že tyto jsou v rámci stanovené ceny díla zhotovitelem nerealizovatelné.

   V těchto případech má zhotovitel právo na úhradu veškerých nákladů dosavadně provedených prací, konzultací i na doúčtování případných cenových rozdílů vzniklých v přímé či nepřímé souvislosti s plánovaným rozsahem zakázky. Rozdíl případné ceny bude objednateli zaslán zpět na bankovní účet do 14 kalendářních dnů po odstoupení od smlouvy, nebo v případě nedoplatku bude vystavena faktura se splatností 7 kalendářních dnů, kterou se objednatel zavazuje v daném termínu a v plné výši uhradit.

  XI. Ukončení Smlouvy

  1. Smlouva se dle povahy závazku sjednává pro jednorázový účel, nebo na dobu neurčitou, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
  2. Smlouvu na dobu neurčitou lze, vyjma dohody zhotovitele a objednatele, ukončit písemnou výpovědí nebo písemným odstoupením.

  XII. Souhlas s uchováváním osobních údajů

  1. Objednatel při poskytování údajů poskytuje pouze pravdivé údaje, jinak odpovídá za škodu, kterou uvedením nepravdivých údajů způsobí.
  2. Objednatel uděluje zhotoviteli ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, výslovný souhlas se shromažďováním, zpracováním, užíváním a uchováním svých osobních údajů pro účely informačních a účtovacích systémů, pro komunikaci s objednatelem o všech službách zhotovitele a v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy, a to do doby, dokud bude objednatel v platném smluvním vztahu se zhotovitelem.

  XIII. Ostatní práva a povinnosti objednatele

  1. Objednatel se zavazuje písemně oznámit zhotoviteli veškeré změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů poskytnutých při sepsání Smlouvy do 7 dnů od okamžiku, kdy změna nastala. V případě nesplnění této povinnosti nese objednatel odpovědnost za vzniklou škodu.
  2. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel je oprávněn změnit své VOP a není povinen objednatele na tyto změny upozornit. Nesouhlasí-li objednatel s novými VOP (v případě navýšení cen se změnou v ceníku), je oprávněn vypovědět Smlouvu do 30 dnů od okamžiku oznámení citovaných změn objednateli. V případě, že objednatel nedoručí zhotoviteli do 30 dnů od oznámení změny své rozhodnutí ukončit Smlouvu z důvodu neakceptace nových VOP, považuje se toto za souhlas objednatele s novým zněním VOP.
  3. Objednatel souhlasí s tím, že si zhotovitel vyhrazuje právo použít obchodní firmu či jméno fyzické osoby objednatele a název projektu pro marketingové účely, tzv. reference.

  XIV. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto VOP nebo odkaz na ně, tvoří nedílnou součást každé objednávky (Smlouvy) a objednatel je povinen si je přečíst. Od výše uvedených podmínek je možno se odchýlit pouze na základě uzavřené Smlouvy o dílo. Veškeré další vztahy smluvních stran se řídí dle platného obchodního zákoníku.
  2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 8. 2009.

  Radim Dohnálek
  jednatel společnosti
  APPDATA, s.r.o.

APPDATA, s.r.o., Prokopova 156/11, 130 00 Praha 3
e-mail: info@appdata.cz,
Copyright © 2010, APPDATA, s.r.o.